2130017117 Λεωφόρος Αλεξάνδρας 91, Αθήνα dr.karelis@gmail.com
hero image
 
ΟΞΥΤΕΝΗ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ
ΚΑΡΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
 
ΟΞΥΤΕΝΗ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ
 
Οφείλονται στον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV-Ηuman Papilloma Viruses) και κυρίως στους τύπους 6 και 11. Έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 100 διαφορετικοί τύποι HPV. Περίπου 40 διαφορετικοί γονότυποι HPV μολύνουν το κατώτερο γεννητικό σύστημα και τον τράχηλο της μήτρας. Διακρίνονται σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου. Οι ασθενείς επιμολύνονται όταν έρθουν σε επαφή με ακροχόρδωνες άλλου ατόμου. Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από λίγες εβδομάδες εώς 2 χρόνια και η επιμόλυνση αφορά το δέρμα και ορισμένους βλενογόννους.
 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ. HPV ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η κλινική διάγνωση της νόσου είναι εύκολη λόγω της χαρακτηριστικής εικόνας των κονδυλωμάτων αλλά είναι δυνατόν να τεθεί και ιστολογικά με βιοψία αλλά και με το HPV-ΒRUSH TEST που είναι λιγότερο επεμβατικό. Στην απλή κλινική εξέταση φαίνονται μόνο τα οξυτενή κονδυλώματα, που είναι αλλοιώσεις ορατές με το γυμνό μάτι και συνήθως ψηλαφώνται επειδή προεξέχουν από το δέρμα και τους βλεννογόνους. Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις δεν φαίνονται στην απλή κλινική εξέταση με εξαίρεση ένα μικρό ποσοστό προκαρκινικών αλλοιώσεων. Όμως, η σωστή πρόληψη επιβάλλει την ανεύρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων που είναι θεραπεύσιμες. Θεραπεύσιμες είναι οι αλλοιώσεις όταν εντοπίζονται επιφανειακά.
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Συνίσταται στην εξαίρεση των βλαβών είτε με διαθερμία είτε με LASER. Επίσης, η χρήση σκευασμάτων με τη μορφή τοπικής επάλειψης στις βλάβες είναι δυνατή για αποτροπή επανεμφάνισης των κονδυλωμάτων μετά την αφαίρεση τους.